Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

14/09/2022

Theo Luật tổ chức Quốc hội năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2007, Quốc hội thành lập Hội đồng Dân tộccác Ủy ban sau đây:

1. Ủy ban Pháp luật;

2. Ủy ban Tư pháp;

3. Ủy ban Kinh tế;

4. Ủy ban Tài chính, Ngân sách;

5. Ủy ban Quốc phòng và An ninh;

6. Ủy ban Văn hoá, Giáo dục

7. Ủy ban Xã hội

8. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

9. Ủy ban Đối ngoại.

Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội là những cơ quan của Quốc hội, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội.