CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 06/6/2024

05/06/2024 18:52

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 06/6/2024)

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành Phiên họp) 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương 

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 - Trần Hồng Hà (nội dung 1)

- Bùi Văn Cường

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (nội dung 1)

- Nguyễn Thị Thúy Ngần 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1. (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Từ 08h00 đến 08h30: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Từ 08h30 đến 08h40: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư.

- Từ 08h40 đến 10h35 (Quốc hội giải lao từ 09h30 đến 09h50): Phó Thủ tướng Chính phủ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Từ 10h35 đến 10h45: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Nội dung 2. Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định nội dung theo thẩm quyền.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

 - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1, 3)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 2)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 4)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương 

Tòa án nhân dân tối cao:

Ủy ban Tư pháp:

Ủy ban Tài chính, ngân sách:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

  - Chánh án Nguyễn Hòa Bình (nội dung 2)

  - Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 2)

  - Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 4)

  - Bùi Văn Cường (nội dung 1, 3)

  - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 4)

  - Nguyễn Trường Giang 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định nội dung theo thẩm quyền.

Nội dung 2: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên (tối đa 20 phút).

Nội dung 3: Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định nội dung theo thẩm quyền.

Nội dung 4:   

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.