HỘI THẢO LÀM RÕ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

Ngày 16/8, tại thành phố Móng Cái, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về quản lý biên giới đất liền. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội thảo.