HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM PHẦN CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề lý luận về hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam phần các tội phạm về chức vụ; kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia trên thế giới về phần các tội phạm về chức vụ trong việc đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”. TS. Lê Hải Đường - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và TS. Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Đề tài đồng chủ trì hội thảo.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội