CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 08/6/2024

07/06/2024 17:52

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 08/6/2024)

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành Phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch nước:

Ủy ban Đối ngoại:

Bộ Công thương:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Võ Thị Ánh Xuân (nội dung 1)

- Chủ nhiệm Vũ Hải Hà (nội dung 1)

- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (nội dung 1)

- Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1 (từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00):

- Phó Chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (tối đa 10 phút).

- Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (tối đa 10 phút).

- Thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

- Bộ trưởng Bộ Công thương giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2 (từ 09 giờ 00):

Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

- Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành Phiên họp)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Pháp luật:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 - Bùi Văn Cường (nội dung 2)

 - Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

 - Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Nội dung 3:

Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

- Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).