DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN: GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Cho ý kiến thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, các đại biểu nhất trí sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa định hướng của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện chính sách, pháp luật quy hoạch; kết hợp hài hoà giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn; nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, hội nhập.