CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 19/6/2024

19/06/2024 07:32

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 19/6/2024)

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

- Phó Chủ tịch Quốc hội​ Nguyễn Thị Thanh (điều hành phiên họp) 

 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:

Bộ Công an:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1)

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh (nội dung 2)

Bộ trưởng Lương Tam Quang (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

  Bộ trưởng Phan Văn Giang (nội dung 1)

  Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1)

  Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 2)

  Nguyễn Trường Giang

 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng không nhân dân (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (tối đa 15 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở tổ về:

     + Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

     + Dự án Luật Phòng không nhân dân.