CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 20/6/2024

19/06/2024 20:26

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20/6/2024)

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1) 

- Phó Chủ tịch Quốc hội​ Nguyễn Thị Thanh 

 

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 1)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

NỘI DUNG

Nội dung 1: (Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30)

- Xem videoclip về Quy hoạch Thủ đô.

- Thảo luận ở Hội trường về:

+ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Nội dung 2: ( Từ 10 giờ 30)

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2)

 - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

 

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban KH, CN & MT:

Bộ Xây dựng:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

  Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

  Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

  Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 1)

  Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 2)

  Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Địa chất và khoáng sản (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản (tối đa 20 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Địa chất và khoáng sản.

+ Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.