CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 25/6/2024

25/06/2024 08:15

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 25/6/2024)

 

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1, 2,3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

 

Bộ Tư pháp:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Đối ngoại:

Ủy ban Pháp luật:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lê Thành Long (nội dung 3)

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hải Hà (nội dung 2)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

* Từ 08 giờ 00 đến 08 giờ 10: 

Nội dung 1: Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

* Từ 8 giờ 10 đến 11 giờ 00 (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 11 giờ 00 (Quốc hội họp riêng)

Nội dung 4: Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và thảo luận ở Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1,3)

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 4)

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (điều hành nội dung 2)

 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

  

  Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: Công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng)

Quốc hội nghe báo cáo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nội dung 2: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo:

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024 (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024 (tối đa 10 phút).

Nội dung 3: Công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng)

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

 Nội dung 4: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo:

- Đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội (tối đa 10 phút).

Nội dung 5: Thảo luận ở tổ về:

- Các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

- Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.