CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 26/6/2024

26/06/2024 07:54

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 26/6/2024)

 

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (điều hành nội dung 3)

 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 1, 2)

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh (nội dung 3)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

  Đoàn Chủ tịch: 

  - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2)

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (điều hành nội dung 1)

 

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Ủy ban Xã hội:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Y tế:

Bộ Nội vụ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

  

  Lê Minh Khái (nội dung 2)

  Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 1, 2)

  Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

  Bộ trưởng Đào Hồng Lan (nội dung 1)

  Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (nội dung 2)

  Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: (Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00) (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

- Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: (Từ 16 giờ 15 đến 17 giờ 00)

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

+ Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

- Đại diện Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.