CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 27/6/2024

27/06/2024 07:57

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 27/6/2024)

 

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1,2,3)

 

Bộ Quốc phòng:

Bộ Tài chính:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Bộ trưởng Phan Văn Giang (nội dung 3)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 4)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1, 2, 3)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 4)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

* Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 45: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

- Biểu quyết thông qua Luật Đường bộ.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 10 giờ 45:  

Nội dung 4:

- Đại diện Chính phủ trình bày Tờ trình về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công (tối đa 10 phút).

- Thảo luận ở hội trường về việc sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án đầu tư công.

- Đại diện Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

  Đoàn Chủ tịch: 

  - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

  - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2,3)

 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Công an:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

  

  Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2, 3)

  Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

  Bộ trưởng Lương Tam Quang (nội dung 3)

  Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

- Biểu quyết thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.