CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 29/6/2024

28/06/2024 22:41

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 7
-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 29/6/2024)

 

Buổi sáng: 

  Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2, 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (điều hành nội dung 1)

 

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 3)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 4)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2)

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.

* Từ 09 giờ 30: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Nội dung 5: Quốc hội họp phiên bế mạc

- Tổng Thư ký Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.